1- GİRİŞ

a) Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Özel Ünlü Tıbbi Tahliller Laboratuvarı Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. olarak olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Özel Ünlü Tıbbi Tahliller Laboratuvarı Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (İşbu aydınlatma metni kapsamında ‘’Laboratuvar’’ veya ‘’Özel Ünlü Tıbbi Tahliller Laboratuvarı Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’’ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

b) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10’uncu maddesi uyarınca veri sorumlusu Özel Ünlü Tıbbi Tahliller Laboratuvarı Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. adına; Uzm. Dr. Pervin Eda Ünlü.

 (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Laboratuvar Sorumlu Hekimi’’ olarak anılacaktır.)

2- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, laboratuvarımızın veya laboratuvarımızın bağlı birimleri tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, e-posta, internet sitesi, sosyal medya mecraları,  mobil uygulamalar Laboratuvar içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi, muhtelif sözleşmeler, formlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Laboratuvar ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulmak ve güncellenmek üzere işlenebilecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Bu kapsamda iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz ürün veya hizmet alıp verdiğimiz gerçek kişilere ait bilgiler veya tüzel kişilerin irtibat kişilerine ait Kişisel veriler aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda  6698 sayılı Kanun uyarınca işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Özel Ünlü Tıbbi Tahliller Laboratuvarı Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. kişisel verileri yasal yükümlülükler gereği ve laboratuvar iş ve işlemlerinde daha iyi hizmet sağlanması amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

Doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

İşlendikleri amaçla bağlantılı,sınırlı,ölçülü kullanılmakta ve 

Hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

a) Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik 

İletişim

Fiziksel Mekan Güvenliği

Finans

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

b) Toplanan kişisel verilerinizin İşlenme Amacı;

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

Laboratuvarımız  ile ilişkisi olan üçüncü kişilerin,ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ile iş organizasyonunu sağlamak,

Laboratuvar hizmetinin yürütüldüğü birimlerde bulunan gerçek, tüzel, üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

Kamera görüntülerinin depolanması şirket işlerinin yürütüldüğü veya şirkete bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Mal/hizmet satın alım süreçlerini yönetilmesi,

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereğince kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu gereğince kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kanuni yükümlülükleri yerine getirmek, 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince kanuni yükümlülükleri yerine getirmek,

Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

Laboratuvarımızın tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,

Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Sözleşme gereği edimin ifa edilmesi amacıyla ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak

Kamu düzeninin ve sağlığının korunması

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir.

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ise KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlanarak ;

İlgili  mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara

Denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, 

Laboratuvarımızın kanuni veya sözleşmesel edimlerini ifa etmek amacıyla özel sigorta şirketlerine, bankalara,

Bir hakkın tesisi, kullanılması, ifa edilmemiş olan edimlerin yerine getirilmesi amacıyla veyahut hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklarına

Laboratuvarımızın ekonomik devamlılığının sağlanması, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, edimlerin ifası ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirlere, muhasebecilere, insan kaynakları birimine,

Faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, denetim, güvenlik şirketlerine,

aktarılabilir.

5- VERİ İŞLEME VE MUHAFAZA SÜRESİ

Aydınlatma Metin’inde anılan kanallar vasıtasıyla Özel Ünlü Tıbbi Tahliller Laboratuvarı Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile laboratuvarımızın bağlı merkez ve birimlerinde paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçların mevcudiyeti müddetince işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda laboratuvar uygulamaları ve hizmet ilişkisindeki teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ve diğer gereklilikler ortadan kalktığında kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

a) Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler ;

Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

b) İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Özel Ünlü Tıbbi Tahliller Laboratuvarı Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’na iletebileceklerdir. 

İlgili kişi;

www.unlulab.com adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile [Sırakapılar Mah. Saltak Cad. Işıklı Apt. No:45/A Zemin Kat Merkezefendi/Denizli] adresine iletilmesi,

www.unlulab.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kayıtlı elektronik posta veya laboratuvara daha önceden bildirilen ve laboratuvarın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi,

yöntemlerini kullanabilir. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Özel Ünlü Tıbbi Tahliller Laboratuvarı Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından reddedilecektir.

Laboratuvarın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.